Regulamin konkursu

,,Tropem Ignacego Łukasiewicza”

Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin

 

 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej „Konkursem”) jest Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim, pod adresem 3 Maja 9, 39-120 Sędziszów Małopolski, NIP: 5170371732, zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000578780.

 

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VI szkół podstawowych.

 

 1. Przystąpienie do konkursu polega na wypełnieniu i przesłaniu formularza quizu o Ignacym Łukasiewiczu udostępnionym pod adresem https://psar.pl/quiz-lukasiewicz/ w dniach od 07.11.2022 do 02.12.2022.

 

 1. Konkurs odbędzie się w dniach od 7 listopada 2022 r. (poniedziałek) do 2 grudnia 2022 r. (piątek) w formule online.

 

 1. Czas trwania quizu wynosi 15 minut.

 

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w formie quizu składającego się z 10 pytań zamkniętych. Za każdą poprawną odpowiedź przyznawany jest jeden punkt. Każdy Uczestnik może przesłać  wypełniony formularz z odpowiedziami tylko jeden raz. W razie przesłania większej liczby formularzy do konkursu zostanie dopuszczony tylko ten  formularz,  który został przesłany najwcześniej.

 

 1. Wyniki zostaną ogłoszone poprzez Organizatora w dniu 5 grudnia 2022. Każdy z laureatów Konkursu zostanie powiadomiony o zwycięstwie za pomocą wiadomości e-mail na adres, który został wskazany w przesłanym formularzu konkursowym.

 

 1. W Konkursie wyłonionych zostanie 10 zwycięzców – uczestników, którzy kolejno otrzymają najwięcej punktów, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli nie będzie możliwości wyłonienia laureatów lub ustalenia, które miejsce zajął dany uczestnik (uczestnicy) na podstawie liczby uzyskanych punktów (np. w razie równej liczby punktów, które uprawniałyby do nagrody) dodatkowym kryterium będzie czas, w jakim uczestnik przesłał wypełniony formularz z odpowiedziami.

 

 1. W Konkursie przyznane zostaną nagrody w postaci pozycji wydawnictw Podkarpackiego Stowarzyszenia dla Aktywnych Rodzin.

 

 1. Nagrody będzie można odebrać w biurze Podkarpackiego Stowarzyszenia dla Aktywnych Rodzin mieszczącym się na ulicy Wspólnej 4A w Rzeszowie w terminie 14 dni od dnia poinformowania zwycięzców o wygranej.

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy składać w terminie do 15 grudnia 2022 r. na adres e-mail: konkurs@psar.pl. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji (data wyjścia odpowiedzi od Organizatora).

 

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu i ich przedstawicieli ustawowych (w przypadku uczestników niepełnoletnich) jest Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin z siedzibą w Sędziszowie, 3 Maja 9, 39-120. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów oraz realizacji nagrody.

 

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora polegający na umożliwieniu przeprowadzenia konkursu zgodnie z niniejszym regulaminem, wyłonienia laureatów i realizacji nagród oraz ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami (tj. art. 6 ust. 1 lit f) RODO*).

 

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych laureatów jest także realizacja prawnych obowiązków ciążących na administratorze (wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości) – tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO*.

 

 1. Dane osobowe wszystkich uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu upłynięcia okresu reklamacyjnego, a dane uczestników, którzy zgłoszą roszczenia związane z konkursem – do czasu ostatecznego załatwienia sprawy wynikłej ze zgłoszonych roszczeń.

 

 1. Każdy może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (o ile podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes administratora – tj. art. 6 ust. 1 lit f RODO), z uwagi na swoją szczególną sytuację.

 

 1. Każdy może też żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie w zakresie: imię, nazwisko i adres e-mail uniemożliwia udział w Konkursie.

 

 1. Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane przez Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin.

 

*RODO – Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE.

 

 

Skip to content