Podkarpacka kultura bez barier

„Podkarpacka kultura bez barier” – to międzynarodowy projekt, który ma na celu wsparcie i rozwój przedsiębiorczości lokalnych twórców, artystów, instytucji dziedzictwa kulturowego i ośrodków kultury z 5 podkarpackich gmin.

Artyści, działacze i urzędnicy zajmujący się kulturą w tych gminach wezmą udział w serii szkoleń i warsztatów, a także w wizycie studyjnej w Norwegii – wszystko bezpłatnie! Poznają i wdrożą w praktyce nowoczesne metody promowania kultury. Do tego dla każdej gminy przygotowane zostaną zindywidualizowane, długoterminowe strategie rozwoju publiczności i przedsiębiorczości kulturalnej.

Na koniec odbędzie się 5 innowacyjnych imprez kulturalnych, zorganizowanych przy merytorycznym i finansowym wsparciu autorów projektu. Projekt zwróci szczególną uwagę na grupy, które rzadziej uczestniczą w życiu kulturalnym: np. dzieci, młodzież, osoby z niepełnosprawnościami itd.  Pierwszeństwo uczestnictwa w projekcie będą miały gminy, na terenie których, żyją mniejszości narodowe i etniczne.

Jeśli chcesz więc odkryć i pochwalić się nieznanym dziedzictwem swojej gminy; jeśli pragniesz wiedzy, którą ma niewiele osób, zgłoś się do nas.

Rekrutacja zespołów trwa. Dołącz się do projektu już teraz 

”Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej Integracji społecznej”.

Partner projektu:

Patronat honorowy:

Patronat medialny:

Projekt „Podkarpacka kultura bez barier” korzysta z dofinansowania o wartości 314 000 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest zwiększenie udziału publiczności w wydarzeniach dziedzictwa kulturowego o co najmniej 1500 uczestników. Łączna wartość projektu wynosi 1 686 000,00 PLN.

Więcej informacji oraz wszystkie szczegóły dotyczące udziału w projekcie:

Iwona

Iwona Królikowska
Koordynatorka projektu

i.krolikowska@psar.pl

+48 726 720 500

Więcej informacji oraz wszystkie szczegóły dotyczące udziału w projekcie:

Iwona Królikowska
Koordynatorka projektu

i.krolikowska@psar.pl

+48 726 720 500

Rekrutacja do Festiwalu Twórców Kultury

“Festiwal Twórców Kultury” to otwarte, plenerowe wydarzenie, podczas którego podkarpaccy i norwescy twórcy nawiążą współpracę z uczestnikami życia kulturalnego, wymienią się wiedzą w zakresie przedsiębiorczości kulturalnej i edukacji publiczności oraz wypromują swoją twórczość. Podczas wydarzenia stworzone zostaną warunki do nawiązywania współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami z Polski i Norwegii a uczestnikami życia kulturalnego oraz promowania podkarpackiej i norweskiej twórczości i dziedzictwa kulturowego.

  Formularz zgłoszeniowy dla Twórców

  Wypełnij formularz, który stanowi niezbędny warunek do wzięcia udziału w rekrutacji Festiwalu Twórców Kultury.  

  Którą z poniższych opcji reprezentujesz?
  Koło Gospodyń WiejskichMniejszość narodowa lub etnicznaPrzedsiębiorstwo SpołeczneOrganizacja pozarządowaInstytucja działająca w obszarze kulturyTwórca indywidualny

  Czy jesteście/jesteś w stanie zapewnić własny, niezbędny sprzęt do zaprezentowania swojej sztuki?
  TakNie

  Tutaj jest miejsce na pochwalenie się swoją działalnością! Dodaj zdjęcia przedstawiające Twoją sztukę lub działania w zakresie jej prezentacji.

  Więcej informacji oraz wszystkie szczegóły dotyczące udziału w projekcie:

  Iwona Królikowska
  Koordynatorka projektu

  i.krolikowska@psar.pl

  +48 726 720 500

  Iwona Królikowska
  Koordynatorka projektu

  i.krolikowska@psar.pl

  +48 726 720 500

  Subcarpathian Culture without Barriers

  „Subcarpathian Culture without Barriers” -is an international project that aims to support and develop entrepreneurship of local creators, artists, cultural heritage institutions, and cultural centers from 5 Podkarpackie municipalities.

  Artists, activists, and officials in charge of culture in these municipalities will participate in a series of trainings and workshops, as well as a study visit to Norway -all free of charge! They will learn and implement in practice modern methods of promoting culture. In addition, individualized, long-term strategies for audience development and cultural entrepreneurship will be prepared for each municipality.

  All activities will take place in Rzeszów and the surrounding area. The project will pay special attention to groups that participate less frequently in cultural life: e.g. children, youth, people with disabilities, etc. Priority participation in the project will be given to municipalities where, national and ethnic minorities live.

   So, if you want to discover and boast about the unknown heritage of your municipality; if you desire knowledge that few people have, we encourage you to apply.

  Recruitment of teams is ongoing. Join the project now

  ”Together we act for a green, competitive and inclusive Europe…”.

  Project partner:

  Honorary patronage:

  Media Patronage:

  The project „Subcarpathian Culture without Barriers” benefits from EUR 314, 000 in funding from Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA funds. The aim of the project is to increase public participation in cultural heritage events by at least 1,500 participants

  For more information and all details about participating in the project:

  Iwona Królikowska
  Project coordinator

  i.krolikowska@psar.pl

  +48 726 720 500

  PL

  ENG

  Skip to content