Image Alt

Statut

  /  Statut


Statut Podkarpackiego Stowarzyszenia dla Aktywnych Rodzin (PSAR) 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin, w skrócie „PSAR”, i zwane jest w dalszych postanowieniach statutu „Stowarzyszeniem”.
 2. Stowarzyszenie może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.
 3. Nazwa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Sędziszów Małopolski.
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

§ 3

 1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
 2. Stowarzyszenie jest organizacją neutralną politycznie i wyznaniowo.
 3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 4. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. Nr 1118 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu, zwanego dalej ”Statutem”.

§ 4

 1. Stowarzyszenie może posługiwać się pieczęcią podłużną i okrągłą o treści ustalonej przez Zarząd, zgodnymi z przepisami prawa.
 2. Stowarzyszenie może posiadać własny logotyp, odznakę, godło, flagę oraz może wydawać legitymacje.

§ 5

 1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach statutowych.
 2. Stowarzyszenie może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa (w tym zagraniczne) i inne placówki, a także przystępować do spółek lub innych organizacji posiadających albo nie posiadających osobowości prawnej.
 3. Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie może wspierać i współpracować z wszelkimi osobami i organizacjami, zarówno rządowymi jak i pozarządowymi, krajowymi jaki i zagranicznymi, których zakres działalności zbieżny jest z celami Stowarzyszenia.
 4. W związku z prowadzoną działalnością, Stowarzyszenie może nawiązywać kontakty zagraniczne oraz być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji z poszanowaniem niniejszego Statutu, norm prawa międzynarodowego, praw obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej i prawa ojczystego kontrahentów zagranicznych.
 5. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z niej, decyduje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów.

§ 6

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
 2. Bez uszczerbku dla postanowienia ust. 1, dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 3. Pracownikami Stowarzyszenia mogą być członkowie Stowarzyszenia i osoby nienależące do Stowarzyszenia.

Rozdział 2
Cele i środki działania Stowarzyszenia

§ 7

 1. Celami Stowarzyszenia są:
 • gromadzenie, dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie historycznym i kulturowym, przyrodniczym i walorach turystycznych regionu, a także całej Polski, w kraju i za granicą;
 • kształtowanie świadomości społecznej w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa, ochrona dziedzictwa narodowego, wspieranie rozwoju tożsamości z regionem, umacnianie tożsamości narodowej i kulturowej;
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji, promocja regionalnego i polskiego dziedzictwa narodowego;
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • rozpowszechnianie wiedzy o regionie, kształtowanie świadomości regionalnej;
 • prowadzenie i wspieranie działań, mających na celu zwiększanie dostępu do kultury i przeciwdziałanie wykluczeniu z uczestnictwa w kulturze, upowszechnienie różnych form uczestnictwa w kulturze, promocja i twórcze wykorzystanie zasobów kulturowych regionu, dając jego mieszkańcom możliwość aktywnego uczestnictwa w kulturze;
 • kształtowanie postaw sprzyjających kooperacji, kreatywności oraz komunikacji. Budowanie i tworzenie warunków do dialogu międzykulturowego, współpracy w społecznościach lokalnych i regionalnych, umacnianie integracji społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
 • wspieranie mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne, umacnianie patriotycznych i obywatelskich postaw;
 • udział w formułowaniu i wdrażaniu polityk rozwoju regionalnego i lokalnego;
 • usprawnienie procesów komunikacji społecznej oraz wymiany wiedzy;
 • tworzenie warunków dla rozwijania przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności mieszkańców, a także wykorzystywania tych wartości na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego;
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • wyszukiwanie, wspieranie i kształtowanie liderów społecznych, politycznych i gospodarczych;
 • kształtowanie wśród liderów społecznych, politycznych i gospodarczych, postawy prospołecznej, umiejętności łączenia idealizmu z efektywnością, oraz umiejętności współpracy w dążeniu do wielkich celów;
 • promowanie stylu życia, w którym łączy się cele osobiste i zawodowe z zaangażowaniem na rzecz drugiego człowieka;
 • promocja i organizacja wolontariatu, współpraca z wolontariuszami;
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, seniorów, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • współpraca z Polonią i Polakami za granicą;
 • działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym i uzależnieniom;
 • działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub promocyjnie organizacje pozarządowe bądź jednostki samorządu terytorialnego;
 • działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność społeczna, charytatywna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji skierowana do dzieci i młodzieży;
 • wszelka aktywność na rzecz i w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • implementowanie w nowych kontekstach dobrych praktyk z obszaru działalności Stowarzyszenia.
 1. Wyżej wymienione cele są realizowane przede wszystkim na rzecz dzieci i młodzieży oraz rodzin zamieszkujących województwo podkarpackie. Stowarzyszenie realizuje także swoje cele na rzecz mieszkańców całej Polski, wszystkich województw oraz innych krajów. Cele wymienione w p.1 § 7 realizowane są też na rzecz społeczności lokalnych i środowisk, osób aktywnych i nieaktywnych zawodowo, mieszkańców wsi i w miast, seniorów i osób w wieku emerytalnym, osób niepełnosprawnych, wykluczonych oraz grup społecznie zagrożonych, mniejszości narodowych i etnicznych, a także Polaków i Polonii za granicą.

§ 8

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
 • prowadzenie Rzeszowskiego Klubu Rodzinnego (RKR);
 • prowadzenie działalności: wydawniczej, medialnej, kulturalnej, edukacyjnej, szkoleniowej, informacyjnej, promocyjnej, doradczej;
 • prowadzenie portali i stron internetowych;
 • podejmowanie inicjatyw mających na celu kształtowanie świadomości regionalnej, ochronę tradycji i dziedzictwa kulturowego, historycznego, narodowego etc., umacnianie poczucia tożsamości z regionem, tożsamości narodowej i kulturowej, budowanie i umacnianie dialogu międzykulturowego;
 • podejmowanie i budowanie współpracy w społecznościach lokalnych i regionalnych;
 • dokumentowanie, edukowanie, krzewienie, rozpowszechnianie, upowszechnianie, wymianę, promowanie działalności w zakresie tradycji, kultury, dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego i turystycznych walorów regionów, zarówno w kraju jak i za granicą;
 • promocję i wspieranie rozwoju regionów, w szczególności województwa podkarpackiego, innych województw, powiatów, gmin, miast i wsi polskich, w tym także tworzenie produktów turystycznych i współpraca ze środkami masowego przekazu ora realizowanie innych form promocji i reklamy;
 • współpracę z podmiotami gospodarczymi i instytucjami, jednostkami samorządu terytorialnego, organami władzy publicznej, z przedszkolami, szkołami, uczelniami wyższymi, mediami oraz innymi organizacjami pozarządowymi;
 • współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia oraz z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia;
 • tworzenie sieci i narzędzi służących rozwojowi partnerstw wspierających działalność statutową Stowarzyszenia, w tym zagranicznych;
 • realizację kampanii społecznych, edukacyjnych, informacyjnych, promocyjnych;
 • realizację programów rozwojowych, edukacyjnych, informacyjnych, promocyjnych, a także organizowanie konferencji, wykładów, warsztatów, spotkań dyskusyjnych szkoleń, targów, obozów i wyjazdów studyjnych, w tym zagranicznych oraz innych wydarzeń umożliwiających realizację celów statutowych Stowarzyszenia;
 • organizowanie przeglądów artystycznych, spotkań, warsztatów i zajęć kulturalnych, edukacyjnych, o tematyce historycznej (festiwali, koncertów, programów artystycznych, itp.) i innych przedsięwzięć mających na celu pogłębianie tożsamości z regionem i jego rozwój;
 • organizowanie gier terenowych, turniejów, zawodów sportowych, prowadzenie szeroko zakrojonej edukacji i promocji w obszarze turystyki i kultury fizycznej, organizowanie wycieczek krajoznawczych oraz innych form wypoczynku;
 • inicjowanie, realizowanie, wspieranie i organizowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych projektów kulturalnych, edukacyjnych, oświatowych, naukowych, społecznych, gospodarczych, w tym współfinansowanych ze środków publicznych;
 • prowadzenie formalnej i nieformalnej edukacji ekologicznej;
 • prowadzenie działalności oświatowej i edukacyjnej, a także doskonalącej,
 • doradztwo metodyczne dla nauczycieli i innych pełniących obowiązki opiekunów dzieci i młodzieży;
 • opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do rodzin i osób w trudnej sytuacji materialnej, życiowej, programów aktywizacji zawodowej i społecznej na rzecz włączenia społecznego oraz na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • ułatwianie aktywności społecznej i zawodowej osób objętych programami pomocy poprzez doradztwo, szkolenia, staże, poradnictwo i inne narzędzia i formy wsparcia;
 • działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego;
 • rozwijanie wolontariatu i tworzenie centrum wolontariatu: organizację szkoleń, warsztatów, spotkań dla wolontariuszy, tworzenie bazy danych wolontariuszy;
 • powoływanie lub wspieranie powstawania grup roboczych przy Stowarzyszeniu, których celem jest prowadzenie działań w zakresie celów Stowarzyszenia;
 • przyznawanie stypendiów umożliwiających podejmowanie przez ich beneficjentów konkretnych działań leżących w zakresie celów Stowarzyszenia;
 • ustanawianie i przyznawanie nagród, wyróżnień, odznak i medali honorowych według ustalonych przez Stowarzyszenie kryteriów za działalność zbieżną z celami i wartościami promowanymi przez Stowarzyszenie;
 • rozpowszechnianie idei programów pomocowych oraz wolontariatu w środkach masowego przekazu, poprzez organizowanie i przeprowadzanie kampanii promocyjno-informacyjnych;
 • opracowywanie badań, raportów, analiz i ekspertyz, diagnoz, scenariuszy, studiów, ocen, opinii, prognoz, dokumentacji, planów, strategii, programów i projektów i innych tego typu materiałów;
 • budowanie i wzmacnianie koalicji pomiędzy partnerami społecznymi (administracja publiczna, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, samorządy, społeczeństwo) w zakresie objętym celami Stowarzyszenia;
 • prowadzenie działalności charytatywnej poprzez: organizowanie kwest pieniężnych, organizowanie zbiórek pieniężnych w kraju i za granicą, pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych;
 • pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających działania zgodnie ze statutowymi celami Stowarzyszenia;
 • prowadzenie innych niezbędnych działań służących do realizacji celów statutowych.
 1. Działalność na rzecz osób wskazana w niniejszym paragrafie prowadzona jest ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży, całych rodzin, a także osób dorosłych, także niepełnosprawnych, o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej, adresowana jest do różnych grup wiekowych.

§ 9

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego obejmującej:

58.11.Z Wydawanie książek

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

63.91.Z Działalność agencji informacyjnych

63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej

84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych

84.21.Z Sprawy zagraniczne

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza

90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

2. Stowarzyszenie może realizować swoje cele poprzez odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych

84.21.Z Sprawy zagraniczne

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

3. Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników i osoby współpracujące ze Stowarzyszeniem w innych formach prawnych, w tym również wolontariuszy.

4. W zakresie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenie dla osiągnięcia swoich celów statutowych może współpracować z organami administracji publicznej oraz samorządu terytorialnego na warunkach określonych w art. 5, 5a i 5b i dalszych ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym: składać wnioski o realizację zadań publicznych, przyjmować zlecenia realizacji zadań publicznych wraz z przyjęciem dotacji na ich wykonanie oraz zawierać stosowne umowy, brać udział w konkursach ofert na realizację zadań publicznych.

5. Stowarzyszenie realizując cele statutowe może wspierać technicznie, szkoleniowo, organizacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zbieżnym z celami statutowymi Stowarzyszenia.

§ 10

 1. Stowarzyszenie może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w przedmiocie:

18.12.Z Pozostałe drukowanie

18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi

47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

73.11.Z Działalność agencji reklamowych

73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych

73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.20.Z Działalność fotograficzna

74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych określonych w §8 Statutu tj. na realizację celów pożytku publicznego.
 3. Działalność gospodarcza stanowi działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego wynikającej ze Statutu.
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sposób umożliwiający rachunkowe wyodrębnienie przychodów, kosztów i wyników każdej z form działalności: odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej.
 5. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza wyłącznie na działalność w zakresie realizacji celów statutowych.
 6. W zakresie realizacji celów gospodarczych Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzyć w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności.
 7. Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

Rozdział 3
Członkowie Stowarzyszenia

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
 2. Członkowie-założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi po zarejestrowaniu Stowarzyszenia.
 3. Zgłoszenie nowego członka do Stowarzyszenia musi zawierać rekomendację dwu członków zwyczajnych. Przyjęcia dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia deklaracji członkostwa. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
 4. Członek zwyczajny ma prawo:
  • wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  • uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
  • zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
  • korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych
   z jego celami statutowymi,
  • brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.
 5. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  • przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  • regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
  • czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  • dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.

§ 12

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub co najmniej ½ członków zwyczajnych Stowarzyszenia
 3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.
 4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 • udziału w obradach Walnego Zgromadzenia Członków z głosem stanowiącym,
 • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do organów Stowarzyszenia,
 • korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 • udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • zgłaszania zapytań, wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia.

§ 14

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1) udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

2) podejmowania decyzji w sprawach Stowarzyszenia zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków,

3) przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz przestrzegania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia,

4) regularnego płacenia składek członkowskich,

5) uczestnictwa w każdym Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 15

 1. Członkowie honorowi mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym.
 2. Członkowie honorowi mają obowiązek godnie reprezentować Stowarzyszenie i przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz przestrzegania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.

§ 16

 1. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki członkowskie w ciągu czternastu dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 2. Kolejne składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego działalności Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 17

 1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:
  • pisemnej rezygnacji członka Stowarzyszenia złożonej Zarządowi Stowarzyszenia,
  • śmierci członka Stowarzyszenia,
  • utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
  • utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia prywatnego lub za przestępstwo skarbowe,
  • utraty nieposzlakowanej opinii w swoim środowisku,
  • naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa, postanowień Statutu lub uchwał organów Stowarzyszenia,
  • uporczywego lub powtarzającego się unikania udziału w pracach Stowarzyszenia,
  • braku zapłaty jakichkolwiek trzech składek członkowskich,
  • nieuzasadnionej nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  • naruszenia dobrego imienia lub renomy Stowarzyszenia,
  • niewywiązania się z innych zobowiązań członka wobec Stowarzyszenia.
 2. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia stwierdzającej utratę członkostwa w Stowarzyszeniu członkowi, którego uchwała dotyczy przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Odwołanie, o który mowa w ust. 1 składa się pisemnie przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej
  w terminie 30 dni od daty doręczenia za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia uchwały
  o pozbawieniu członkostwa.
 4. Po otrzymaniu odwołania, o którym mowa w ust. 2, nie później niż w terminie dwóch miesięcy przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w przedmiocie odwołania, chyba, że w tym czasie miałoby się odbyć zwyczajne Walne Zebranie Członków; w takim wypadku odwołanie staje się punktem obrad tego zebrania.
 5. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków w przedmiocie stwierdzenia utraty członkostwa w Stowarzyszeniu jest ostateczna.

Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia

§ 18

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  • Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
  • Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
  • Komisja Rewizyjna.

§ 19

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków może być:
  • Zwyczajne,
  • Nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie lub mailowo o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć nie później niż w terminie sześciu miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego.
 5. Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.
 6. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  • Z własnej inicjatywy,
  • Na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  • Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 8. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 9. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia (z zastrzeżeniem § 19.3 oraz z wyjątkiem spraw określonych w § 35.1 i 2.
 10. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania, którym może być Prezes Zarządu lub jeden z wiceprezesów Zarządu.
 11. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.
 12. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
  • ustalanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  • uchwalenie statutu i jego zmian,
  • zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  • nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków lub Zarząd Stowarzyszenia.

§ 20

 1. Zarząd składa się z co najmniej dwóch osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa.
 2. Istnieje możliwość łączenia funkcji Prezesa i Wiceprezesa z funkcją Sekretarza lub Skarbnika.
 3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
 4. Utrata mandatu członka Zarządu następuje na skutek upływu kadencji, rezygnacji lub odwołania.
 5. Rezygnację członek Zarządu składa pisemnie Prezesowi Zarządu.
 6. Utratę mandatu członka Zarządu stwierdza Walne Zgromadzenie Członków

§ 21

 1. Wybory pierwszego składu Zarządu odbywają się w głosowaniu jawnym.
 2. Dalsze wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem pkt. 3.
 3. W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 30 minut po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków.
 4. Zasada opisana w pkt. 3 odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania, za wyjątkiem uchwał, o których mowa w 35 p. 1 i 2.
 5. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§ 22

 1. Członkowie organów Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje nieodpłatnie lub odpłatnie.
 2. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą pełnić swoje funkcje w oparciu o umowę o pracę lub inne umowy i otrzymywać za wykonywaną pracę wynagrodzenie.
 3. Stowarzyszenie może zatrudniać swoich członków do prowadzenia swoich spraw, a członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
 4. Wynagrodzenia członków Zarządu oraz pozostałych pracowników Stowarzyszenia ograniczone są limitami, tak aby nie przekraczały wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 5. Członkowie Zarządu, którzy nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Zarządu, mogą otrzymać zwrot udokumentowanych i uzasadnionych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach Zarządu, w tym kosztów podróży, jednak w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 6. Zarządzanie w Stowarzyszeniu odbywa się na zasadach demokratycznych.

§ 23

 1. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
 3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu a w wyjątkowych sytuacjach przez jednego z wiceprezesów Zarządu.

§ 24

Do zakresu działania Zarządu należy:

 • realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
 • uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 • ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
 • podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 • podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
 • zwoływanie Walnego Zebrania,
 • podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych,
 • rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
 • składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
 • uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
 • w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

§ 25

Zarząd, z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, może uchwałą zlecić przeprowadzenie audytu finansowego.

§ 26

 1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz upoważniony jest Prezes Zarządu.
 2. Przy zaciąganiu zobowiązań majątkowych, których wartość przekracza 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy złotych) do składania oświadczeń woli wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa zarządu.
 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do udzielania pełnomocnictw przez Stowarzyszenie.
 4. Stowarzyszenie może być reprezentowane przez pełnomocników powoływanych przez Zarząd Stowarzyszenia.
 5. W umowach z członkami Zarządu Stowarzyszenia, Stowarzyszenie reprezentuje pełnomocnik powołany przez Walne Zebranie Członków.

§ 27

 1. Zarząd Stowarzyszenia przedstawia Komisji Rewizyjnej, w terminie do 31 maja każdego roku,
  a następnie Walnemu Zebraniu Członków coroczne sprawozdanie działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za ubiegły rok obrotowy.
 2. Zarząd zobowiązany jest na żądanie Komisji Rewizyjnej lub któregokolwiek z jej członków udzielać wszelkich informacji oraz przedstawiać niezbędne dokumenty dotyczące działalności Stowarzyszenia lub Zarządu.

§ 28

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej dwóch członków Zarządu.
 2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, decydujący głos ma Prezes Zarządu.

§ 29

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 28

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 • żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia w celu skontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 • występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli
  i żądanie pisemnych lub ustnych wyjaśnień,
 • prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 • zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 • składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
 • składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

 § 30

Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 31

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 31

 1. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu a członkowie Komisji Rewizyjnej:
 • Nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa (do 2 stopnia włącznie), powinowactwa do 2 stopnia włącznie), lub podległości służbowej,
 • Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 32

W razie, gdy skład organów Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania ich kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonuje Zarząd. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu każdego organu w każdej kadencji.

Rozdział 5
Majątek i fundusze

§ 33

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
 • składki członkowskie;
 • darowizny, dotacje, granty, subwencje, nagrody, spadki, zapisy lub innego rodzaju przysporzenia majątkowe, poczynionych na rzecz Stowarzyszenia przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;
 • przychody z odpłatnej działalności statutowej;
 • przychody z działalności gospodarczej;
 • prawa majątkowe oraz pożytków i dochodów z tych praw;
 • zbiórki, aukcje i kwesty organizowane przez Stowarzyszenie na jego rzecz;
 • oprocentowanie rachunków bankowych i lokat, z zysków ze sprzedaży i posiadanie papierów wartościowych;
 • pożyczki krajowe i zagraniczne;
 • dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem;
 • dochodów z imprez, konkursów, licytacji, przetargów;
 • nawiązek przyznawanych przez właściwy organ;
 • dochodów z kapitału;
 • środków przekazanych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • wszelkich innych dochodów (w ramach obowiązującego prawa).
 1. Zyski w Stowarzyszeniu mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jego celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności.
 2. Stowarzyszenie nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy członków lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie swojego potencjału jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa Stowarzyszenie;

§ 34

 1. Środki pieniężne mogą być przechowywane:
 • na rachunkach bankowych Stowarzyszenia,
 • na rachunkach inwestycyjnych i w formie innych instrumentów finansowych,
 • w gotówce w kasie Stowarzyszenia.
 1. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów Stowarzyszenia według swobodnego uznania, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 35

Stowarzyszenie nie może:

 • udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „Osobami bliskimi”,
 • przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków jego organów lub pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia,
 • nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich Osoby bliskie, na zasadach innych niż
  w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział 6
Zmiany Statutu

§ 36

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
 3. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.
 4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Podkarpackiego Stowarzyszenia Dla Aktywnych Rodzin, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.
Skip to content