Statut

STATUT PODKARPACKIEGO STOWARZYSZENIA DLA AKTYWNYCH RODZIN

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989r. Nr 20, poz.104 z późn. zmianami), a także niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie zyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Nazwa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
4. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§2
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Rzeszów.
§3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§4
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takim samym lub podobnym profilu działania.
§5
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników oraz korzystać z pracy wolontariuszy.
§6
1. Stowarzyszenie jest organizacją neutralną politycznie i wyznaniowo.
§7
1. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

ROZDZIAŁ 2
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§8
1. Celem Stowarzyszenia jest propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia wśród dzieci i ich opiekunów (rodziców, dziadków, nauczycieli itp.), a zarazem promowanie kulturalnych, oświatowych, sportowych i przyrodniczych atrakcji województwa podkarpackiego wśród jego mieszkańców, a także mieszkańców innych regionów Polski oraz zagranicy.

§9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Zachęcanie do aktywnego trybu życia dzieci i ich opiekunów. Przez „aktywne” rozumie się wychodzenie z domu i korzystanie z kulturalnych, oświatowych, sportowych i przyrodniczych atrakcji dostępnych poza nim,
2. Propagowanie zdrowego i pro-ekologicznego trybu życia w grupie docelowej,
3. Upowszechnianie wiedzy o różnorodnych, prorozwojowych, bezpiecznych i aktywnych sposobach wspólnego spędzania czasu poza domem,
4. Wyszukiwaniu na Podkarpacia miejsc i wydarzeń atrakcyjnych dla dzieci i ich opiekunów i informowanie o nich grupy docelowej,
5. Organizowanie spotkań i wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i/lub rozrywkowych służących realizacji celów statutowych,
6. Organizowanie warsztatów i szkoleń służących realizacji celów statutowych,
7. Integrowanie rodzin z dziećmi wokół idei i sposobów wspólnego, aktywnego spędzania czasu,
8. Propagowanie efektywnych i przyjaznych dla dzieci metod wychowawczych,
9. Propagowanie postaw pro-obywatelskich, szczególnie wśród rodzin z dziećmi,
10. Propagowanie wiedzy i postaw określonych celami statutowymi w Internecie,
11. Działalność informacyjno-promocyjną
12. Przygotowywanie i rozpowszechnianie treści informacyjno-promocyjnych w językach obcych,
13. Współpracę z instytucjami, firmami i jednostkami samorządu terytorialnego na terenie województwa podkarpackiego w zakresie realizacji celów statutowych,
14. Współpracę z instytucjami z innych województw oraz z zagranicy o podobnych lub takich samych celach i zakresie działalności,
§10
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych na zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
§11
1. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych oraz zadań należących do sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873) i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

ROZDZIAŁ 3
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§12
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych i członków honorowych.
§13
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
2. Członkowie-założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi po zarejestrowaniu Stowarzyszenia.
3. Zgłoszenie nowego członka do Stowarzyszenia musi zawierać rekomendację dwu członków zwyczajnych. Przyjęcia dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia deklaracji członkostwa. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
4. Członek zwyczajny ma prawo:
a. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
b. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
c. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
d. korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
e. brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.
5. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b. regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
c. czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
d. dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.
§14
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub co najmniej ½ członków zwyczajnych Stowarzyszenia
3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.
4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.
§15
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
b. śmierci członka,
c. uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich lub nieusprawiedliwionej nieobecności na Walnym Zebraniu przez okres 2 lat,
d. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz działania na szkodę Stowarzyszenia.
2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ 4
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§16
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
b. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
c. Komisja Rewizyjna.
§17
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być:
a. zwyczajne
b. nadzwyczajne
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć nie później niż w terminie czterech miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego.
a. Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.
5. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a. Z własnej inicjatywy,
b. Na żądanie Komisji Rewizyjnej
c. Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
8. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia (z zastrzeżeniem § 19.3 oraz z wyjątkiem spraw określonych w § 35.1 i 2.
9. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania, którym może być Prezes Zarządu lub jeden z wiceprezesów Zarządu.
10. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.
11. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
a. ustalanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalenie statutu i jego zmian,
c. zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d. wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e. udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
f. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
g. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
i. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
j. nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
k. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
l. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków lub Zarząd Stowarzyszenia.
§18
1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
2. Istnieje możliwość łączenia funkcji Wiceprezesa z funkcją Sekretarza albo Skarbnika
3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
§19
1. Wybory pierwszego składu Zarządu odbywają się w głosowaniu jawnym.
2. Dalsze wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem pkt. 3.
3. W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 30 minut po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków.
4. Zasada opisana w pkt. 3 odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania, za wyjątkiem uchwał, o których mowa w §35 p. 1 i 2.
§20
1. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
2. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają za nie wynagrodzenia.
§21

1. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu a w wyjątkowych sytuacjach przez jednego z wiceprezesów Zarządu.
§22
1. Do zakresu działania Zarządu należy:
a. realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
b. uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
c. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
d. ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
e. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
f. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
g. zwoływanie Walnego Zebrania,
h. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych,
i. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
j. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
k. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
l. w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich,
m. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

§23
1. Zarząd, z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, może uchwałą zlecić przeprowadzenie audytu finansowego.

§24
1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu.
2. Stowarzyszenie może być również reprezentowane przez pełnomocników powoływanych przez Zarząd Stowarzyszenia.
3. W umowach z członkami Zarządu Stowarzyszenia, Stowarzyszenie reprezentuje pełnomocnik powołany przez Walne Zebranie Członków.
§25
1. Zarząd Stowarzyszenia przedstawia Komisji Rewizyjnej, w terminie do 31 maja każdego roku, a następnie Walnemu Zebraniu Członków coroczne sprawozdaniedziałalności Stowarzyszenia oraz sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za ubiegły rok obrotowy.
2. Zarząd zobowiązany jest na żądanie Komisji Rewizyjnej lub któregokolwiek z jej członków udzielać wszelkich informacji oraz przedstawiać niezbędne dokumenty dotyczące działalności Stowarzyszenia lub Zarządu.
§26
1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej trzech członków Zarządu.
2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, decydujący głos ma Prezes Zarządu.
§27
1. Zarząd Stowarzyszenia może uchwalić regulamin określający organizację oraz sposób funkcjonowania Zarządu.

§28
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata.
§29
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia w celu skontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie pisemnych lub ustnych wyjaśnień,
c. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
d. zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
e. składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
f. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
§ 30
1. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
§31
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
§32
1. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu a członkowie Komisji Rewizyjnej:
a. Nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa (do 2 stopnia włącznie), powinowactwa do 2 stopnia włącznie), lub podległości służbowej,
b. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

ROZDZIAŁ 5
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§33
1. Środki finansowe na wykonywanie zadań statutowych Stowarzyszenie uzyskuje ze składek członkowskich, środków z funduszy publicznych, grantów, kontraktów, zlecenia usług, świadczeń członków wspierających, darowizn, ze zbiórek publicznych i kampanii, nawiązek sądowych, spadków i zapisów, sponsoringu oraz dochodów z działalności gospodarczej oraz dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego.
2. Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
3. Przedmiot przeważającej działalności gospodarczej Stowarzyszenia zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) to Działanie portali internetowych.
4. Przedmioty pozostałej działalności gospodarczej Stowarzyszenia zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) to:
a. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
b. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
c. Artystyczna i literacka działalność twórcza,
d. Działalność fotograficzna,
e. Działalność organizatorów turystyki
f. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
g. Wydawanie książek,
h. Pozostała działalność wydawnicza,
i. Pozostała działalność związana ze sportem.
5. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie.
§34
1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz zawierania umów i zobowiązań, a także udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest dwóch członków Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes.

ROZDZIAŁ 6
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§35
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
3. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także podmioty, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.

Komitet założycielski:
Jan Marković
Sławomir Tęcza
Monika Marković