Ruszyła rekrutacja do projektu

Psar.pl » Projekty » Podkarpacka Kultura bez barier » Ruszyła rekrutacja do projektu

Ruszyła rekrutacja do projektu

Do projektu będą zrekrutowane 5  gmin Podkarpacia. W skład jakich wejdą 3-osobowe zespoły reprezentujące gminy. Zostaną oni przeszkoleni, zainspirowani i zmotywowani do nowego podejścia do pracy w kulturze, oraz otrzymują strategie rozwoju przedsiębiorczości swego regionu.

Głównym kryterium uczestnictwa gminy w projekcie będzie jej lokalizacja poza dużymi miastami, niska koncentracja na działaniach oddolnych, partycypacji, udostępnianiu przestrzeni na inicjatywy oddolne, słaba aktywizacja społeczności lokalnych, niska aktywność mniejszości etnicznych i narodowych.

Podczas projektu wykorzystane zostaną norweskie dobre praktyki – działania kulturalne włączające grupy mniejszościowe np.: ukraińskiej, romskiej, niemieckiej, łemkowskiej, rosyjskiej czy żydowskiej.

W ciągu następnych 18 miesięcy na terenie wybranych 5 gmin odbędzie się organizacja wystaw, spektakli, koncertów, festiwali, konkursów oraz realizacja gier terenowych i innych wydarzeń artystycznych.

Projekt skierowany do grup historycznie niedostatecznie reprezentowanych, takich jak młodzież, społeczności o niskich dochodach, imigranci, ludność wiejska oraz kobiety. Projekt umożliwia – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, światopogląd, religię, rasę, pochodzenie, orientację seksualną – sprawiedliwe, pełne uczestnictwo na jednakowych zasadach.

Procedura rekrutacyjna rozpoczyna się od złożenia formularza przez osoby zarządzających rozwojem gmin (przedstawiciele władzy gmin). W końcu maja nastąpi ogłoszenie listy zaakceptowanych gmin.

Skip to content