Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

 1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin z siedzibą przy ul. 3 Maja 9 w Sędziszowie Małopolskim (39-120). Z Administratorem można się skontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora oraz mailowo: kontakt@psar.pl
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. umowy zawartej z Administratorem, stosowanie do treści postanowień zaakceptowanego regulaminu uczestnictwa w projekcie „Subcarpathian Culture without barriers” – “Podkarpacka kultura bez barier” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich, a także dla celu realizacji procesu rekrutacji do Festiwalu Twórców Podkarpackiej Kultury w ramach „Subcarpathian Culture without barriers” – “Podkarpacka kultura bez barier” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Podanie podstawowych danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w punkcie 2, nie dłużej jednak niż 2 lata po zakończeniu udziału w Festiwalu Twórców Podkarpackiej Kultury w ramach projektu „Subcarpathian Culture without barriers” – “Podkarpacka kultura bez barier”.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, świadczące na rzecz Administratora usługi, w związku z organizacją i realizacją programu „Subcarpathian Culture without barriers” – “Podkarpacka kultura bez barier”, którym Administrator powierzył dane osobowe do przetwarzania, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych  przysługuje Państwu prawo do :
  • dostępu do danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe,
  • uzupełnienia danych osobowych, które są niekompletne,
  • usunięcia przetwarzanych danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzanych danych osobowych.
 6. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 7. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
Skip to content