Poszukiwany partner do projektu

Psar.pl » Aktualności » Poszukiwany partner do projektu

Poszukiwany partner do projektu

Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin z siedziba w Rzeszowie poszukuje Partnera do wspólnej realizacji projektu, dotyczącego działań antydyskryminacyjnych w środowisku szkolnym na terenie województwa podkarpackiego.
Wniosek o dofinansowanie projektu przygotowywany jest w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych pracowników oraz przedsiębiorców, nabór nr FEPK.07.08-IP.01-001/23.
W ramach współpracy zakładamy podział zadań projektowych adekwatny do posiadanego potencjału organizacji partnerskich oraz podział środków finansowych w ramach budżetu.
Jeżeli Państwa organizacja jest zainteresowana wspólnym złożeniem wniosku projektowego,  prosimy o przesłanie krótkiego opisu Państwa organizacji wraz z wykazaniem realizowanych działań do dnia 5.09.2023 r. na adres: b.szeliga@psar.pl

Subcarpathian Association for Active Families, based in Rzeszów, is looking for a Partner for joint implementation of the project, concerning anti-discrimination activities in the school environment of Subcarpathian Voivodeship.
The project application is being prepared in response to the competition announced by the Voivodeship Labor Office in Rzeszów – Support for adaptation and modernization processes of employees and entrepreneurs, call no. FEPK.07.08-IP.01-001/23.
Within the framework of cooperation, we assume the division of project tasks adequate to the potential of partner organizations and the division of funds within the budget.
If your organization is interested in jointly submitting a project application, please send a brief description of your organization with a list of ongoing activities by 5.09.2023 to: b.szeliga@psar.pl

Skip to content