Niesamowity talent i umiejętność przekazywania wiedzy – historia Pana Józefa z Narola

Psar.pl » Projekty » Podkarpacka Kultura bez barier » Niesamowity talent i umiejętność przekazywania wiedzy – historia Pana Józefa z Narola

Niesamowity talent i umiejętność przekazywania wiedzy – historia Pana Józefa z Narola

“Tutaj są moje korzenie. Dobrym określeniem jest lokalny patriotyzm – tak, to jestem ja. Ja kocham ten lokalny patriotyzm. Moim priorytetem jest jak najwięcej wiedzy przekazać młodzieży, dorosłym o naszym drzeworycie regionalnym.”

Józef Lewkowicz – twórca ludowy z Nowego Sioła. Rzeźbiarz, rękodzielnik oraz jak sam mówi o sobie “samouk”. Z zaangażowaniem przekazuje innym wiedzę na temat tradycji ludowych ziemi lubaczowskiej oraz tajniki warsztatu rzeźby w drewnie, kamieniu i innych materiałach podczas warsztatów. Pan Józef do pracy twórczej podchodzi z wielką pasją. Swoje dzieła określa jako „rzeźby z potrzeby serca”.

Prace Pana Józefa Lewkowicza były prezentowane na międzynarodowych konkursach m.in., we Włoszech na „Expo – Piza” w 2006 roku, na Węgrzech i Słowacji, gdzie jego prace zostały nagrodzone I miejscem na międzynarodowym konkursie organizowanym przez Muzeum w Hummenn.

Miasto i Gmina Narol bierze udział w międzynarodowym projekcie “Subcarpathian Culture without barriers”, którego celem jest opracowanie i wdrożenie Strategii przedsiębiorczości kulturalnej, dotyczącej lokalnego dziedzictwa kulturowego dla gmin biorących udział w projekcie. W projekcie biorą udział również 4 inne gminy (Gmina Świlcza, Niwiska, Kołaczyce, Czarna). Dzięki udziałowi w projekcie, zostaną zbadane potrzeby społeczności gmin w zakresie uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz zwiększone zostaną kompetencje i zaangażowanie różnych interesariuszy w tworzenie i wdrożenie strategii rozwoju kultury w każdej gminie. Oprócz tego, w najbliższym czasie zostaną zorganizowane w każdej gminie innowacyjne, multidyscyplinarne wydarzenia, które włączają lokalną społeczność, lokalnych artystów oraz mniejszości narodowe.

Projekt pod nazwą „Subcarpathian Culture without barriers” korzysta z dofinansowania o wartości 313 842,82 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Łączna wartość projektu wraz z wkładem własnym wynosi 1 685 963,64 PLN.

Skip to content